Εταιρεία
Προϊόντα
Λύσεις
Υπηρεσίες
Καριέρα
Επικοινωνία
Προϊόντα

Προϊόντα  /  Workflow Management
WorkFlow Management System (Σύστημα Διαχείρισης Ροών Εργασίας) Αποστολή με emailΕκτυπώσιμη μορφή
πατήστε για μεγέθυνση WorkFlow-Ανάθεση Εργασιών
πατήστε για μεγέθυνση WorkFlow-Διαχείριση Ροών Εργασιών

Βασικός στόχος του συστήματος διαχείρισης ροών εργασίας (WorkFlow Management) είναι η παροχή όλων των λειτουργιών οργάνωσης, διαχείρισης, παρακολούθησης και αυτοματοποίησης των επιχειρησιακών διαδικασιών του Επιμελητηρίου, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται:

 • Αυξημένη αυτοματοποίηση, οργάνωση και συντονισμός των επιχειρησιακών διαδικασιών
 • Βέλτιστη συνέπεια και τυποποίηση των καλυπτόμενων διαδικασιών με δυνατότητα να καλύψει στο μέλλον το σύνολο των διαδικασιών του Δήμου
 • Απλοποίηση και καθοδήγηση των χρηστών στη διεκπεραίωση των καθημερινών διαδικασιών

Το e-BOSS Work Flow Management αποτελεί μια web based εφαρμογή η οποία αξιοποιεί το workflow engine JBOSS JBPM. Οι βασικές λειτουργίες του συστήματος διαχείρισης ροών εργασίας ομαδοποιούνται σε τρεις βασικούς άξονες.

 • Λειτουργίες Σύνθεσης-Σχεδιασμού-Αυτοματοποίησης
 • Λειτουργίες Διαχείρισης των Διαδικασιών (σε πραγματικό χρόνο καθώς επίσης και για διαδικασίες που έχουν ήδη ολοκληρωθεί)
 • Λειτουργίες Συμμετοχής στις Διαδικασίες

Το σύστημα παρέχει ολοκληρωμένο γραφικό περιβάλλον εργασίας το οποίο επιτρέπει το σχεδιασμό, τη ρύθμιση των επιμέρους παραμέτρων και την εποπτεία της ροής των επιχειρησιακών διαδικασιών. Το σύστημα επίσης διαθέτει λειτουργικότητα σχετική με έλεγχο ροών εργασίας, με συλλογή δεδομένων και με παρουσίαση αποτελεσμάτων.

Πιο συγκεκριμένα μεταξύ άλλων θα παρέχονται τα εξής:

 • Το περιβάλλον εργασίας λειτουργεί πλήρως σε internet browser και παρέχει μια κατανοητή και προσαρμόσιμη λίστα εκκρεμοτήτων, για αποδοτική διαχείριση των ηλεκτρονικών διαδικασιών. Επιτρέπεται στο χρήστη να ξεκινάει μια διαδικασία, να έχει πρόσβαση και να παρακολουθεί το ιστορικό, να βλέπει αναφορές και να παραμετροποιεί το περιβάλλον. Επιπλέον παρέχεται δυνατότητα έναρξης μιας διαδικασίας από web service προκειμένου να επιτευχθεί διαλειτουργικότητα με τρίτα συστήματα.
 • Παροχή ειδικού Σχεδιαστικού Εργαλείου, μέσω του οποίου υλοποιείται η σχεδίαση ροών εργασίας σε γραφικό περιβάλλον, μέσω της πλατφόρμας Eclipse
 • Το Σχεδιαστικό Εργαλείο να είναι παραμετροποιήσιμο, οι δε τιμές των παραμέτρων αυτών, να αποθηκεύονται σε βάση δεδομένων μέσω τεχνολογίας Hibernate
 • Το Σχεδιαστικό Εργαλείο παρέχει περιβάλλον όπου ο χρήστης βλέπει την ροή εργασίας μέσω γραφικής αναπαράσταση της ροής εργασίας τόσο από το αρχικό εργαλείο σχεδίασης όσο και από το web περιβάλλον εργασίας
 • Υποστήριξη δυναμικών ροών εργασίας.
 • Υποστήριξη σύγχρονων και ασύγχρονων βημάτων (tasks).
 • Κάθε ροή εργασίας αποτελείται από ξεχωριστά διακριτά βήματα (tasks),
 • Υποστήριξη καθορισμού λογικών τελεστών AND και OR, μεταξύ των βημάτων εκτέλεσης της ροής εργασίας.
 • Κάθε βήμα μπορεί να περιέχει άλλα βήματα (sub-tasks)
 • Υποστήριξη καθορισμού βήματος για έναρξη άλλης ροής εργασίας (sub-process)
 • Καθορισμός για κάθε βήμα, με δυναμικό τρόπο, του ρόλου που θα είναι υπεύθυνο για την εκτέλεσή του.
 • Υποστήριξη μεταφοράς των βημάτων, με δυναμικό τρόπο, σε οποιοδήποτε σημείο της ροής εργασίας.
 • Υποστήριξη ορισμού ημερομηνίας για κάθε βήμα, πριν από την οποία δεν θα εκτελείται το βήμα αυτό
 • Παροχή δυνατότητας μετονομασίας, ήδη δημιουργημένων στο σύστημα, ροών εργασίας.
 • Υποστήριξη ορισμού οργανογράμματος και εφαρμογής του ώστε να εκτελείται η ροή εργασίας βάσει των ρόλων που έχουν οριστεί στη ροή
 • Υποστήριξη ταυτόχρονης διαχείρισης, μεγάλου αριθμού ροών εργασίας (workflows) Υποστήριξη ορισμού συνημμένων (attachments) για κάθε βήμα των ροών εργασίας
 • Παροχή μηχανισμού, για παρακολούθηση του συστήματος (logging) καθώς και δυνατότητα παραμετροποίησης αυτού.
 • Συντήρηση αρχείων (log files), μέσω των οποίων είναι δυνατή η παρακολούθηση του συστήματος.
 • Επιτρέπει σε εξουσιοδοτημένους χρήστες να επιλέξουν έγγραφα, λογιστικά φύλλα, εικόνες ή παρουσιάσεις, και να τα μεταφέρουν σαν συνημμένα, μέσα σε ένα θέμα (ενέργεια του workflow). Οι παραπάνω διαδικασίες γίνονται μέσω του browser.
 • Πλήρης διαχείριση μεταβολών των διαδικασιών καθώς και παροχή δυνατότητας βελτίωσης φορμών διαδικασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη.
 • Δυνατότητα χρήσης μιας φόρμας για ολόκληρο το workflow ή διαφορετικές φόρμες για κάθε βήμα του. Οι μεταβλητές (δεδομένα) μπορούν να δηλωθούν σε επίπεδο workflow ή step του.
 • Καθορισμός «αυτόματων απορρίψεων» ή «αυτόματων εγκρίσεων» μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα, μέσω του ορισμού προθεσμιών
 • Αξιοποίηση και χρήση βάσεων δεδομένων ευρέως διαδεδομένων. Πιο συγκεκριμένα το JBOSS JBPM απαιτεί οποιαδήποτε Βάση Δεδομένων που είναι συμβατή με το Hibernate.
 • Διαλειτουργικότητα με εφαρμογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και πλήρης υποστήριξη ανοικτών πρωτοκόλλων (IMAP, SMTP).
 • Δυνατότητα εύρεσης της θέσης και του πλήρους ιστορικού στιγμιότυπων διαδικασιών και δυνατότητα καταγραφής των events του workflow στον server και πιο συγκεκριμένα στην βάση δεδομένων.
 • Αναφορές έτσι ώστε να επιτρέπει της διαχειριστές, να παρακολουθούν / καταμετρούν την απόδοση των ηλεκτρονικών διαδικασιών, προκειμένου να επεμβαίνουν σε περιπτώσεις που δημιουργούνται καθυστερήσεις.
 • Στατιστικά στοιχεία που απορρέουν από την εκτέλεση των διαδικασιών

Επικοινωνία
ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ 37
Τ. Κ. 26442 ΠΑΤΡΑ
Τηλ.: 2610-452820
Fax: 2610-453819
Email: info@knowledge.gr
©Knowledge Broadband Services