Εργο ΚΕΕΕ: Ψηφιακος Μετασχηματισμος Επιχειρηματικοτητας

 

Η εταιρία KNOWLEDGE A.E. ως μέλος της ένωσης εταιριών “ΟΤΕ – BYTE – KNOWLEDGE” θα υλοποιήσει το έργο “Ψηφιακός Μετασχηματισμ’ος Επιχειρηματικότητας” της ΚΕΕΕ που αποτελεί έργο ορόσημο για την αναβάθμιση του ΓΕΜΗ και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

Κύριο αντικείμενο του έργου είναι η αναβάθμιση του Γ.Ε.ΜΗ. ώστε να αποτελέσει ένα σύγχρονο και πλήρες μητρώο προς όφελος των επιχειρήσεων και της διοίκησης. Στο έργο προβλέπεται η ανάπτυξη διαλειτουργικοτήτων με άλλα δημόσια μητρώα στη βάση του once only principle (αρχή εφάπαξ). Οι επιχειρήσεις πρέπει να δηλώνουν μια φορά σε ένα μοναδικό σημείο την απαραίτητη για τη Δημόσια Διοίκηση πληροφορία. Αυτή η αρχή πρέπει να εξυπηρετείται τόσο κατά το στάδιο της σύστασης επιχειρήσεων, όσο και κατά τη διάρκεια όλου του κύκλου ζωής των επιχειρήσεων. Στόχος είναι η μείωση της γραφειοκρατίας για τις επιχειρήσεις μέσω της μείωσης των διοικητικών βαρών. Επιπλέον, το έργο εξυπηρετεί την ανάγκη εξωστρέφειας του Γ.Ε.ΜΗ. με την υποστήριξη από αυτό περισσότερων γλωσσών, πέραν των ελληνικών και τον σχεδιασμό νέων πιστοποιητικών. Ειδικά για την υποβολή οικονομικών καταστάσεων θα υπάρξει μελέτη για την υποβολή οικονομικών στοιχείων με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα (όπως iXBLR ή XBLR). Επιπλέον, το έργο στοχεύει στην ανάδειξη του Γ.Ε.ΜΗ. σε ένα εργαλείο για τη Δημόσια Διοίκηση μέσω της συλλογής και ανάλυσης των στοιχείων και των πληροφοριών που καταχωρούνται σε αυτό σχετικής τεκμηρίωσης και εξαγωγής συμπερασμάτων. Τέλος, θα παρασχεθούν 270.000 απομακρυσμένες ψηφιακές υπογραφές για τα μέλη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος.