Δημοσιοτητα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014-2020

Η επιχείρηση KNOWLEDGE A.E. που εδρεύει στην Περιφέρεια ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ εντάχθηκε στη δράση «Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση των ΜμΕ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Ο συνολικός προϋπολογισμός στήριξης είναι 286.767,77 €.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται σε 4.000.000,00 ΕΥΡΩ. Η Δράση χρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης με χρήση ρήτρας ευελιξίας για τις δαπάνες που αφορούν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ( ΕΚΤ ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα» 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014-2020 και από Εθνικούς Πόρους.

Η επιχείρηση KNOWLEDGE A.E. που εδρεύει στην Περιφέρεια ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ εντάχθηκε στη δράση «Ενίσχυση των επιχειρήσεων ΤΠΕ της Δυτικής Ελλάδας»

Ο συνολικός προϋπολογισμός στήριξης είναι 985.301,00 €.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται σε 3.877.449 ΕΥΡΩ. Η Δράση χρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα» 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014-2020 και θα συγχρηματοδοτηθεί με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.